A B

Lääne maakond, Haapsalu linn, Metsa tn 46a (#38339)

PiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kersti Seisler,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kersti.seisler@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 8 550,00 EUR
133 778,43 EEK 43%
Sissemaks 10%: 855,00 EUR
Oksjoni algus: 2018-09-10 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Asukoht: Lääne maakond,
Haapsalu linn,
Haapsalu linn
Aadress: Metsa tn 46a
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 18301:010:0530
Registriosa number: 216732

Kirjeldus

½ suuruse kaasomandi osa.
Ehitusregistri andmetel on kinnistu on hoonestatud. kinnistul paiknevad ühekordne elamu, ehitisealuse pinnaga 89m² ja kuur, ehitisealuse pinnaga 16m².

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=40864 ning tasuda tagatisraha 855 eurot Kersti Seisler, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010010124176010 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.09.2018 09:00 oksjonil ID40864 osalemise eest. Kinnisvara: Haapsalu linn, Metsa tn 46a, Haapsalu linn, Lääne maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.09.2018 kell 09:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.08.2018 kell 17:00 ja lõpeb 07.09.2018 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.09.2018 kell 10:00 ja lõpeb 18.09.2018 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.08.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kersti Seisler avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kersti Seisler müüb elektroonilisel kordusenampakkumisel MANDRIK, ROMMERD (38407280242) kuuluva ½ suuruse kaasomandi osa Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 216732 kantud elamumaast 100%, Lääne maakond, Haapsalu linn, Metsa tn 46a, mille üldpind on 499 m2 . Katastritunnus 18301:010:0530. Ehitusregistri andmetel on kinnistu hoonestatud. Kinnistul paiknevad ühekordne elamu, ehitisealuse pinnaga 89m² ja kuur, ehitisealuse pinnaga 16m². Katastritunnus 18301:010:0530.
Kinnisasja ½ kaasomandi osa koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud kehtivad piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:

III jagu 1. järjekoht: Keelumärge Rommerd Mandrik (isikukood 38407280242) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Kohtute Raamatupidamiskeskus (registrikood 70007340)), kohtutäitur Kersti Seisler kasuks. 17.11.2010 kohtutäituri avalduse, 16.02.2010 kohtuotsuse alusel sisse kantud 2.12.2010.
IV jaos kanded puuduvad

Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Alghind: 8 550 euro(t).

Omanik: Rommerd Mandrik (isikukood 38407280242)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=40864 ning tasuda tagatisraha 855 eurot Kersti Seisler, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010010124176010 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.09.2018 09:00 oksjonil ID40864 osalemise eest. Kinnisvara: Haapsalu linn, Metsa tn 46a, Haapsalu linn, Lääne maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.09.2018 kell 09:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.08.2018 kell 17:00 ja lõpeb 07.09.2018 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.09.2018 kell 10:00 ja lõpeb 18.09.2018 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg
1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
2. Tagatisraha tuleb tasuda kohtutäituri Kersti Seisler ülaltoodud ametialasele kontole hiljemalt 07.09.2018 kell 17.00;
3. Enampakkumisele registreerimise tähtpäev on 07.09.2018 kell 17.00;
4. Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud) ja andmed müüdava vara kohta;
5. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid. Kinnisasja omandamisele laenuga kohaldatakse täitemenetluse seadustiku (TMS) § 931, 1561 toodut.
Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik. Asi antakse ostjale üle pärast kogu ostuhinna tasumist.

Ostja võib üüri- või rendilepingu üles öelda võlaõigusseaduse §-s 323 ettenähtud tingimustel ja tähtaja jooksul. Ostja ei või üüri- või rendilepingut üles öelda, kui kinnistusraamatusse on kantud märge võlaõigusseaduse § 324 kohaselt ja märget ei saa kinnistusraamatust järjekoha tõttu kustutada.

Kinnisasja omandamine ja juhusliku hävimise riisiko üleminek:
Omand enampakkumisel müüdud kinnisasjale tekib enampakkumise akti alusel kinnistusraamatusse kande tegemisega. Kinnisasja ja sellega koos müüdud esemete hävimise riisiko läheb enampakkumisel ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja koormatised ning saab kogu kasu.

Kinnisasjaga tutvumine 24.08.2018 kell 11:00 ja 04.09.2018 kell 17:00 kinnisasja asukohas. Tutvuda soovijatel teatada päev enne täiturile tel, 52 96 558 või kersti.seisler@taitur.just.ee. Kordusenampakkumine toimub e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.
Kohtutäitur Kersti Seisler
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kersti.seisler@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Kersti Seisler
Telefon: 6836390
E-post: kersti.seisler@taitur.just.ee
Teadaande number 1331603

Valitud parameetritele oksjoneid ei leitud.

Proovi muuta valitud kuupäevavahemikku või eemaldada mõned lisaparameetrid.